Python-Ref > Mimo python > HTML > Character entity references
 
 

<-^^->
Klíčová slova
Moduly
Knihovní funkce

Character entity references

Využití entit pro vložení speciálních a národních znaků
Character entities (znakové entity?) se používají pro vložení speciálních znaků do HTML i XML. Stejně jako ostatní XML entity mají formát &XXXX;, kde XXXX je samotné "jméno" entity.
V XML jsou standardně definovány následující entity:
entita zápis entity význam entity poznámka
amp &amp; & protože je & používán pro uvození entit, musí být pro normální použití sám zapsán pomocí entity
lt &lt; < < znamená začátek tagu a musí být tedy escapováno pro normální zobrazení.
gt &gt; > > znamená konec tagu, většinou není nezbytně nutné, protože > se bere jako konec tagu pouze pokud byl před ním nějaký tag otevřený pomocí <
quot &quot; " " musí být escapovaný pokud by se měl vyskutnout jako součást atributu, protože je používán pro označení začátku a konce hodnoty atributu
Vedle několika předdefinovaných entit umožňuje XML i HTML použití tzv. numerical character references (numerické odkazy na znaky?), které escapují jednotlivé znaky pomocí jejich číselného kódu v Unicodu. Numerical character references se zapisují podobně jako entity s tím, že druhým znakem je "#" za kterým následuje číslo znaku (např. &#100;).
Číslo znaku může být vyjádřeno buď v desítkové nebo šestnáctkové soustavě. Pokud je číslo v šestnáctkové soustavě je uvozena písmenem "x".
dekadické číslo hexadecimální číslo znak popis
&#0065; &#x0041; A A
&#8364; &#x20AC; euro
&#8211; &#x2013; n-dash
Kromě výše uvedených možností escapování speciálních a národních znaků jsou v HTML (nikoli však v XML) již předdefinované některé další znakové entity. Jejich seznam je např. zde.
Jedná se o pojmenované entity pro znaky ze sady iso-8859-1, symboly, matematické symboly, řecká písmena a některé mezinárodní znaky (např. euro, n-dash apod.).
HTML entita hexadecimální číslo znak popis
&alpha; &#x03b1; α alfa
&euro; &#x20AC; euro
&ndash; &#x2013; n-dash